กิจกรรมอบรม

พนักงานบริษัทฯเข้าอบรมการจัดการแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตราฐาน GMP