บริการของเรา

การทำงานและบริการลูกค้าเราได้เน้นการบริการที่รวดเร็วและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงการออกพื้นที่สำรวจและให้คำปรึกษาฟรี!!!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง   และวิทยาการควบคุมและกำจัดแมลง สัตว์พาหะ  ระบบผสมผสานนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สารเคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับอนุญาตจากกองวัตถุมีพิษสำนักงาน  และกรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข    และได้รับอนุญาตจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าจากกรมปศุสัตว์ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลงด้วยการใช้ระบบเหยื่อ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างก้าวขวางจากลูกค้าชั้นนำในปัจจุบัน เพื่อการกำจัดแมลงที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางห้างหุ้นส่วนได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตามหลังการเข้าทำบริการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาศ มีการทำ service report  เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP, HACCP , ISO ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในราคาที่เป็นมิตรภาพ  ทางบริษัทมีความพยายามและมุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะชนิดกัดแทะ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และทางห้างหุ้นส่วนจะนำเอาระบบที่มีมาตรฐานนี้มาเผยแพร่ให้กับบริษัท , โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักที่อยู่อาศัย , สำนักงาน , โรงแรม , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร , อาคารสูงและตลอดจนผู้ที่ต้องการการใช้บริการ 

 
การกำจัดปลวกมีวิธีป้องกันและกำจัดดังนี้
1.
ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก ( Pipe & Soil Treatment System)
2.
ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน ( Post Construction System)
3.
ระบบเหยื่อ ( Termite Bait System)